स्थाई लेखा नं भनेको के हो ? कर प्रयोजनको लागि प्रत्येक करदातालाई पहिचान दिन दिइने अद्वितिय (Unique) र स्थायी (Permanent) संकेत हो । यो नौ ९९० अंकको हुन्छ । यो संकेत एक पटक लिई सकेपछि उही व्यक्तिले व्यवसाय गर्ने स्थल वा व्यवसायको प्रकृति वा अन्य विवरण परिवर्तन भए पनि सो करदाताका लागि सँधै भरि सोही संकेत अंक कायम रहने भएकोले यसलाई स्थायी लेखा नम्बर भनिएको हो । यसलाई अंग्रेजीमा Permanent Account Number र छोटकरीमा PAN भनिन्छ । व्यक्तिको लागि यो कर तिर्ने प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिन्छ । यो व्यवसाय, रोजगारी एवं लगानीको पहिचान जनाउने नम्बर पनि हो । कम्प्यूटर प्रणालीबाट सृजना हुने नौ अंकको स्थायी लेखा नम्बरको उदाहरणः १००३६२२५७ यो लिन किन आवश्यक छ ? उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यवसाय ९फर्म नराखी स्वतन्त्र व्यवसाय गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिसमेत, रोजगारी गर्ने व्यक्तिले आफूले गर्ने कारोवार, बैंकिङ्ग कारोवार, जारी गर्ने बिल बिजक, खाता बही, कागजात तथा आय विवरण लगायत कर सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणमा एब्ल् को उल्लेख गर्न अनिवार्य भएकोले एब्ल् लिनु पर्दछ । साथै यो नम्बरले करदातालाई एउटा विशिष्ट पहिचान दिने हुँदा आफ्नो व्यवसाय गर्न र सोमा सम्बद्ध राजस्व दाखिला गर्न PAN लिए पछि सहज हुने भएकोले PAN लिन आवश्यक छ । के प्राकृतिक व्यक्ति र कम्पनीले फरक फरक किसिमको हुन्छन् प्राकृतिक व्यक्ति र कम्पनीले फरक फरक एब्ल् लिनु परे पनि स्थायी लेखा नम्बरको रुपमा एउटै किसिमको विशिष्ट नम्बर  दिइएको हुन्छ । PAN को संकेत बाटै प्राकृतिक व्यक्ति र कम्पनी छुट्टिंदैन रोजगारीको आय हुने व्यक्तिले पनि एब्ल् लिनु पर्छ कि पदैन ? रोजगारीको आय हुने व्यक्तिले पनि एब्ल् लिनु पर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०६६।६७ देखि व्यवस्था गरिएको छ ।एउटै मात्र रोजगारदाता भएको अवस्थामा व्यक्तिगत एब्ल् लिनु पर्दछ । यस्तो एब्ल् हुने व्यक्तिको रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा कर कट्टी गरी दाखिला गरिदिने भएकोले आय विवरण पेश गर्नुपर्दैन । तर एकभन्दा बढी रोजगारदाता भएको अवस्थामा अन्तिम कर दायित्व यकिन गरी आय विवरण पेश गर्न पनि PAN लिनुपर्दछ